یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی
  منابع بشری و تریننگ/ آموزش های حرفه ای

  کامیابی و موفقیت مدل آسان خدمت وابسته به کیفیت کارکنان مدیریتی و کارکنان عملیاتی آن میباشد. هدف این بخش کاری، استخدام و تقویه کارمندان شایسته و با استعداد میباشد. آموزشهای حرفه ای متعدد کارمندان آسان خدمت و کارمندان نهاد های عرضه کنندۀ خدمات عامه در مراکز آسان خدمت، جزء اساسی طرح آسان خدمت میباشد. یک دستورالعمل موکد و یک سیستم نظارت و ارزیابی دقیق ایجاد خواهد شد که بتواند ارائه خدمات عامه را بشکل معیاری عرضه نماید کمک میکند. اصول توسعه یافته و کاربردی که در آسان خدمت آذربایجان بکار رفته به عنوان یک طرح کامیاب به کار گرفته خواهد شد. فعالیت های ذیل از بخش های کاری است.

  پیشرفت

  • ترتیب ستراتیژی ظرفیت سازی و آموزشهای حرفه ای اجباری برای کارکنان آسان خدمت و کارکنان نهاد های عرضه کنندۀ خدمات عامه.
  • ترتیب ساختار اداری ادارۀ آسان خدمت و مراکز خدماتی آسان خدمت.
  • ایجاد برنامه های آموزشی و ایجاد امکانات آموزشی و بلند بردن ظرفیت ها.
  • ترتیب سند های پالیسی برای نظارت و مکافات کارمندان آسان خدمت و کارمندان نهاد های عرضه کنندۀ خدمات.
  • استخدام کارکنان نظر به استراتیژی و قوانین.

  تریننگ/ آموزش ها

  هدف: افزایش ظرفیت کارکنان ادارات ذیربط برای رسیدن به وظایف آنها با دقت و ایجاد مهارت ها و توانایی های لازم برای دستیابی به بالاترین میزان رضایت شهروندان با خدمات عمومی. برنامه آموزشی تغییرات قابل توجهی در بخش های مربوطه ایجاد می کند.

  تریننگ/ آموزش ها و نوعیت آن

  آموزش های اجباری

  هر کارمند داخلی و خارجی که تحت سقف آسان خدمت کار می کنند باید آموزش های ذیل شرکت نمایند. رفتار اخلاقی، بهبود ارتباطات، مدیریت منازعه، مدیریت استرس و روانشناسی، آزار جنسی، آسیب نرسیدن، تضاد منافع میباشد.

  آموزش های تخنیکی

  تکنالوژی معلوماتی، منابع بشری، پروتوکول، اداری، مدیریت تغیر و روابط عامه

  روش های آموزشی

  تمرکز کاری بخش تریننگ و آموزش آسان خدمت همیشه بر روش آموزش بزرگسالان بوده، در بسیاری از ورکشاپ ها، آموزش ها و سمینارهای که از اداره آسان خدمت دایر میگردد از سیستم و روش آموزش بزرگسالان استفاده می شود. این سیستم و روش متشکل از روش های مشارکتی با راه های مختلفی است که هر کدام دارای مزایا و معایب خاصی خود را دارا میباشد؛ ارایه کننده آموزش های حرفه ای، روش مبتنی بر موضوع و محیط آموزشی را انتخاب میکند و او باید بهترین روش را انتخاب نماید.

  آموزش

  فعالیتها تشریحات وضعیت
  تحلیل و ارزیابی و برنامه آموزشی آسان خدمت آذربایجان متخصصین آسان خدمت جهت ارزیابی استراتژی آموزش، تحلیل برنامه درسی واحد های آموزشی آسان خدمت آذربایجان، برای مدت یک هفته به آذربایجان سفرمی کنند. تکمیل
  استراتیژی آموزشهای حرفه ای در آسان خدمت ترتیب گردیده است. استراتیژی سیستم معارف آسان خدمت درافغانستان بر اساس شرایط خاص افغانستان تهیه شده است. بازنگری مسوده
  تعریف آموزش های اجباری تعلیمات و آموزشهای اجباری برای پرسونل آسان خدمت و کارکنان نمایندگان ارائه دهنده خدمات از پیش تعریف شده و برنامه های درسی طراحی شده اند بازنگری مسوده
  ورکشاپ تخنیکی برای کارمندان ادارات ارایه دهند خدمات برگزاری ورکشاپ یک روزه برای کارمندان وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، وزارت مالیه، وزارت داخله برای برای آشنا کردن با مفهوم آسان خدمت. تکمیل
  آموزشهای حرفه ای برای وزارت کار و امور اجتماعی و ریاست عمومی پاسپورت ایجاد نرم افزار برای وزارت کار و امور اجتماعی و ریاست پاسپورت نسب و راه اندازی این نرم افزار با آموزش های گسترده برای کارمندان همراه است. آماده برای اجرا

  منابع بشری

  فعالیتها تشریحات وضعیت
  تیم اصلی برای مرحله استخدام تعیین شد. تیم این پروژه متشکل از متخصصین تکنالوژی معلوماتی، متخصصین آموزش، متخصصین حقوق بشر، متخصصین منابع بشری و انجینیران ساختمانی است که برای دوره آموزش به کشور آذربایجان سفر نمودند. تکمیل
  ارزیابی استراتژی HR از آسان خدمت اذربایجان سفر یک هفته ای متخصص بخش منابع بشری آسان خدمت به آذربایجان و ارزیابی استراتژی HR، شیوه های بهتر کاری، استراتژی استخدام، سیستم ارزیابی و غیره تکمیل
  ترتیب استراتژی و پالیسی بشکل مسوده استراتژی و پالیسی مربوط به نظارت و ارزیابی کارمندان، دستورالعمل های رفتار اخلاقی و غیره بشکل مسوده تهیه شده است. در حال جریان
  ساختارهای سازمانی تهیه و ترتیب شده است ساختار سازمانی و اداری اداره اسان خدمت و مرکز خدمات تهیه و بشکل مسوده ترتیب گردیده است. بازنگری مسوده

 • روابط عامه

  رابطه با مؤسسات خارجی و داخلی از یک طرف و آگاهی عامه از طرف دیگر بخش مهم کاری آسان خدمت میباشد. چون مکلفیت آسان خدمت در قدم اول آوردن سهولت در عرضۀ خدمات عامه میباشد، بناً فراهم نمودن معلومات برای شهروندان از اقدامات و پیشرفت کار و تغیرات درعرضۀ خدمات عامه، مسؤلیت اساسی این بخش کاری میباشد.

  • تکنالوژی معلوماتی

   ارتباطات و تکنالوژی معلوماتی راه را برای برقراری روابط بهتر در کارها، بانکداری خوب و خریداری های آنلاین راحت و مطمین می سازد. حکومتداری الکترونیکی قابلیت رساندن خدمات دولتی را بشکل سریعتر، موثرتر، اعتمادی و اقتصادی را دارد. مدیریت بخش تکنالوژی معلوماتی اداره اسان خدمت با هدف مفهوم سازی راه حل های تکنالوژیکی پیشرفته، ساداه سازی و کوتاه کردن روند اداری بسیار طولانی در ارگانهای دولتی را مورد بررسی قرار میدهد.

   • ساده سازی و ادغام پروسه ها

    هدف این بخش کاری ساده سازی و تا حد امکان برقی سازی پروسه های مغلق و زمان گیر یک تعداد منتخب خدمات عامه میباشد، تا امکان ادغام آنها در مراکز آسان خدمت فراهم گردد.

    • منابع بشری و تریننگ/ آموزش های حرفه ای

     کامیابی و موفقیت مدل آسان خدمت وابسته به کیفیت کارکنان مدیریتی و کارکنان عملیاتی آن میباشد. هدف این بخش کاری، استخدام و تقویه کارمندان شایسته و با استعداد میباشد. آموزشهای حرفه ای متعدد کارمندان آسان خدمت و کارمندان نهاد های عرضه کنندۀ خدمات عامه در مراکز آسان خدمت، جزء اساسی طرح آسان خدمت میباشد.

     • زیربنا ساختمانی

      برای مرکز اول توزیع خدمات عامه و ادارۀ مرکزی آسان خدمت تعمیر خاص اعمار میگردد که تمام بخشهای عرضه خدمات را اداره و کنترول می کند همچنان این مرکز میتواند بعنوان مادر دیگر نمایندگی های آسان خدمت در سطح ولایات دیگر باشد. طرح تعمیر مطابق به رهنمودهای مشخص و ستندرد های بین المللی ترتیب گردیده است.

      • چارچوب پالیسی و حقوقی و استراتیژیک

       این بخش شامل فعالیتهای چارچوب حقوقی، پالیسی و استراتیژیکی اداره بوده که ادارۀ آسان خدمت را از دید موانع حقوقی در رابطه با عرضۀ خدمات عامه مرفوع نماید. روند ساده سازی پروسه های عرضه خدمات عامه نیاز به نظارت قانونی دارد.

       • MSP تادیات معاشات از طریق مبایل

        تادیات معاشات از طریق مبایل (MSP) یک رول عمده را در تلاش های دولت افغانستان برای الکترونیکی سازی تادیات پولی از طرف دولت به شخص (G2P) و تقویۀ مشارکت مالی بازی میکند. بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جلالتماب رئیس صاحب جمهور مسؤلیت مدیریت MSP را در وزارت کار، و وسعت دادن MSP را در وزارت معارف و وزارت خانه های دیگر به آسان خدمت سپرد.