یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومیتفاهمنامه برقی و ساده سازی سیستم ریاست ترافیک کابل به امضاء رسید.

به اساس این تفاهمنامه تمامی پروسه های خدمات عامه مرتبط به ریاست ترافیک کابل ساده و جواز سیر و جواز رانندگی به کارت های هوشمند مبدل و سیستم متذکره در بخش کنترول جرایم ترافیکی رول اساسی را بازی میکند.

برنامه متذکره با همکاری تخنیکی اداره آسان خدمت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و .زارت داخله کشور  به هدف برقی سازی خدمات ترافیک شهری، تسهیل وتسریع خدمات وجلب رضایت مراجعین ریاست عمومی پولیس ترافیک میباشد، این تفاهمنامه دو جانبه توسط محترم شهزاد آریوببی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و محترم ویس احمد برمک وزیر امور داخله در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت به امضاء رسید.

این تفاهمنامه بر اساس اصلاحات در بخش های ساده سازی پروسه های اداری عرضه خدمات عامه، ظرفیت سازی و استخدام اشخاص واجدالشرایط، سیستم سازی و تعدیل اسناد حقوقی و قانونی میباشد. قابل یاد آوری است که سیتسم جدید ریاست ترافیک تمام ادارات و گمرکات را با هم وصل خواهد نمود که از زمانیکه موتر داخل افغانستان میشود شروع الی ختم پروسه های اداری و جواز سیر آن بشکل انلاین خواهد بود. وزیر داخله کشور از این دست آورد ملی ستایش نموده گفت " خوشحال هستیم که از ظرفیت های داخلی استفاده درست صورت میگیرد، این سیستم توسط رهبری امور داخله و حمایت تخنیکی اداره آسان خدمت تطبیق خواهد گردید. درهمین حال ویس احمد برمک اضافه نموده گفت "در ابتداء در مرکز و درساحات مختلف جاده های شهر کابل کمره های خوانش پلیت وسایط نقیله نصب خواهد گردید و این روند در ولایات نیز قابل تطبیق خواهد بود.

محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اظهار داشت که ایجاد چنین سیستم شفافیت و سرعت لازم را به بار خواهد آورود و غرض تسهیل روند مدیریت در ریاست عمومی پولیس ترافیک و مدیریت های ترافیک کشور گام مفید خواند، وی اضافه نموده گفت " پروسه های مرتبط به ریاست ترافیک از یک مرکز واحد خدماتی عرضه خواهد گردید که متقاضیان یا مراجعین به سهولت و آسایش خدمات عامه را بدست آرند.   

وزیر داخله، گفت:”نظام ترافیک افغانستان مکمل برقی میشود و موتر های که در افغانستان وارد میشوند در کنترول می آیند درحالی که صد ها موتر اسناد ندارند و از جعل کاری جلوگیری میشود، وسایل که با جعل اسناد در شهرها استفاده می شوند درکنترول پولیس می آید.” وی از ظرفیت و شایستگی اداره آسان خدمت اظهار خوشی نموده ابراز داشتند که افغانستان ضرورت به سیستم های پیشرفته ای از ممالک خارجی در رابطه به کمک و همکاری تخنیکی را ندارد.     

 • آسان پاسپورت

  اداره آسان خدمت مراحل پیچیده و زمان‌گیر به دست آوردن پاسپورت را کوتاه و آسان ساخته اند. هموطنان ما حال می‌توانند در مدت زمان بسیار کم پاسپورت خویش را دریافت نمایند.

 • تمدید ویزه

  خدمات اسان ویزه برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در افغانستان را دارندف در نظر گرفته شده است. فورمه درخواست ویزه آنلاین بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات جواز کار برای شهروندان ملی و بین المللی است که تقاضای کار در افغانستان را دارند و نیازمند اجازه کار می باشند. این سرویس آنلاین به تاریخ ۱۵ فبروری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد

 • تادیه معاشات از طریق مبایل

  بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جلالتماب رئیس صاحب جمهور مسؤلیت مدیریت MSP را در وزارت کار، و وسعت دادن MSP را در وزارت معارف و وزارت خانه های دیگر به آسان خدمت سپرد.