یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

اولین مرکز خدماتی، اداره آسان خدمت افتتاح شد!

افتتاح این مرکز، در پروسه های جمع آوری عواید بلخصوص مالیه دهندگان کوچک و متوسط در تمام پروسه ها شفافیت را به میان می آورد.

چهار شنبه مورخ ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۹۷.

اداره آسان خدمت، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با همکاری و تقاضای وزارت مالیه، سیستم های اخذ و پرداخت مالیات کوچک و متوسط که در نقاط مختلف شهر موقعیت داشت، بعد از ساده سازی پروسه ها در زیر یک چتر بشکل (One-Stop Shop) افتتاح گردید.

این مرکز توسط محترم داکتر محمد همایون قیومی سرپرست وزیر وزارت مالیه و محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افتتاح گردید.در این مرکز نه تنها مالیات کوچک و متوسط جمع آوری خواهد شد بلکه، کمپلکس ای که در آن بانک، جواز های تجارتی و سکتوری برای سرمایه گذاران و متشبثین سهولت را به میان میآورد. این مرکز واحد از ضیاع وقت و منابع جلوگیری نموده گامی نوین در عرصۀ حکومتداری الکترونیکی بوده و رول مهم را بازی خواهد نمود. در این مراسم محترم داکتر محمد همایون قیومی سرپرست وزیر وزارت مالیه کشور گفت "هدف ایجاد این مرکز عواید ملی را بشکل عصری و شفاف جمع آوری نموده سهولت را برای سرمایه گذاران فراهم میکند". همچنان محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی فرمود" اداره آسان خدمت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کوشاست که خدمات عامه را به شهروندان ساده و بشکل عصری ارایه نماید و این مرکز یک مثال برای عرضۀ خدمات عامه ای باکیفیت خواهد بود".

اداره آسان خدمت در ابتداء تمام پروسه های مالیه دهندگان کوچک و متوسط را با تفاهم با ادارات ارزیابی، پروسه های غیر ضروری را حذف و طرح جدید ای که چگونه تماس های مستقیم متقاضیان را با کارمند ذیربط کاهش دهند ترتیب نمودند. مراکز جمع آوری مالیاتی تا این دم پراگنده بوده که این خود ضیاع وقت برای مالیه دهندگان و کارمندان بود. بخاطر رسیدن به این چالشها احساس یک مرکز واحد برای جمع آوری مالیاتی شد که خوشبختانه در مرکز کابل با حمایت تخنیکی و مسلکی اداره آسان خدمت، جمع آوری مالیات کوچک و متوسط در زیر یک چتر بناء شد که با ایجاد چنین مرکز موثریت و شفافیت در عرضۀ خدمات عامه قابل ملاحظه خواهد بود.

قابل یاد آوری است که در این مرکز پارکینگ برای وسایط کارمندان و متقاضیان، بانک مجهز، کفیتیریا و با نظر داشت معیاری های بین المللی ایجاد و به بهره برداری سپرده شد.

 • آسان پاسپورت

  اداره آسان خدمت مراحل پیچیده و زمان‌گیر به دست آوردن پاسپورت را کوتاه و آسان ساخته اند. هموطنان ما حال می‌توانند در مدت زمان بسیار کم پاسپورت خویش را دریافت نمایند.

 • تمدید ویزه

  خدمات اسان ویزه برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در افغانستان را دارندف در نظر گرفته شده است. فورمه درخواست ویزه آنلاین بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات جواز کار برای شهروندان ملی و بین المللی است که تقاضای کار در افغانستان را دارند و نیازمند اجازه کار می باشند. این سرویس آنلاین به تاریخ ۱۵ فبروری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد

 • تادیه معاشات از طریق مبایل

  بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جلالتماب رئیس صاحب جمهور مسؤلیت مدیریت MSP را در وزارت کار، و وسعت دادن MSP را در وزارت معارف و وزارت خانه های دیگر به آسان خدمت سپرد.