یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

تمام ملت‌ها در راستایی ترقی و پیشرفت به‌خاطری فراهم نمودن سهولت‌ها برای جامعه خود از تجربیات یک دیگر استفاده می‌کنند.

به همین خاطر عبدالهادی ذهین معاون اداره آسان خدمت همرا با یک هیات ۱۰ نفره طی سفری رسمی که به کشوری آذربایجان داشتند، از بخش‌های مختلف آسان خدمت آذربایجان دیدار نموده و از پیشرفت ها و فعالیت های آن آگاهی حاصل نمودند.

این دیدار که روز دوشنبه (۷ دلو ۱۳۹۸) از مرکز آسان خدمت آذربایجان صورت گر فت در آن هیات آسان خدمت از مرکز ارتباطات (کال سنتر)، آسان رادیو و از دو مرکزی خدمات عامه بازدید نموده، و در مورد پیشرفت ها جدید معلومات بدست آوردند.