یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

 • ثبت ازدواج


  این پروسه برای افرادی است که می خواهند ازدواج خود را ثبت نمایند. متقاضی به اداره ثبت نام ازدواج و طلاق با یک فورمه درخواستی مراجعه نموده و با دریافت رسید، اداره متذکره با دریافت یک کاپی از تصدیق ازدواج و بعد از درج معلومات در تصدیق ازدواج شانرا مهر و امضا نموده و به متقاضی تحویل میدهد.

  پروسه

  مراحل ۳
  اسناد مورد نیاز درخواستی
  مقدار قابل پرداخت معلوم نیست
  معیاد در حال جریان
 • آسان پاسپورت

  اداره آسان خدمت مراحل پیچیده و زمان‌گیر به دست آوردن پاسپورت را کوتاه و آسان ساخته اند. هموطنان ما حال می‌توانند در مدت زمان بسیار کم پاسپورت خویش را دریافت نمایند.

 • تمدید ویزه

  خدمات اسان ویزه برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در افغانستان را دارندف در نظر گرفته شده است. فورمه درخواست ویزه آنلاین بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات جواز کار برای شهروندان ملی و بین المللی است که تقاضای کار در افغانستان را دارند و نیازمند اجازه کار می باشند. این سرویس آنلاین به تاریخ ۱۵ فبروری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد