یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

 • در بارۀ آسان وظیفه

  در حال حاضر، اطلاعات دقیق، بموقع و با اعتبار در مورد نیروی کار و حرفۀ مسلکی و همچنان نظارت و کنترول از آمار دقیق در افغانستان که از طریق سایت های انترنتی باشد وجود ندارد.  میکانیزم اخذ آمار و معلومات مورد نیاز به زودترین وقت در هیچ اداره و نهاد دولتی افغانستان چنین سهولت که در آسان وظیفه است موجود نیست، تنها بشکل ورقی و یا کتابی در فایل ها ثبت و نگهداری میشود و دریافت و اخذ معلومات مورد نیاز خیلی دشوار میباشد.

  خدمات درخواستی انلاین برای کارجویان و آموزشها جهت بلند بردن ظرفیت ها نیز وجود ندارد. بطور مثال: آموزش های رسمی که در دوایر دولتی دایر میگردد، متقاضیان باید به وزارت آمده و فورمه های که قبلاٌ از نهادهای زیربط ترتیب شده است خانه پری نموده و جهت راجستریشن انها باید به شعبات مربوطه جهت اخذ امضاء ها به هر دفتری سربزنند، که این پروسه های طویل و مغلق نه تنها بذات خود دلسردی را بوجود آورده بلکه ضیاع وقت مراجعین نیز میگردد.

  باید یاد آور شد که، حکومت جهت تصمیم گیری بهتر برای ایجاد کاریابی برای شهروندان نیاز به آمار دقیق و با اعتبار در مورد کدر های مسلکی و با تجربه که ثبت شده باشد اکنون از این ناحیه رنج میبرد نمی تواند داشته باشد. بدین صورت، آسان وظیفه میتواند حکومت را در تصمیم گیری کمک نموده آمار با اعتبار و دقیق را هر زمان که هر نهاد خواسته باشد داشته باشند.

  با تطبیق این سیستم بیروکراسی موجود در بازار کار از بین خواهد رفت، تمام نهاد های پالیسی ساز آمار دقیق و موثق کدر ها و افراد مسلکی را ارایه خواهند نمود و از سوی دیگر سهولت بزرگ برای متقاضیان کار ایجاد خواهد کرد. بر علاوه با تطبیق این سیستم یک پروتال مشخص آسان وظیفه برای ادارات دولتی و خصوصی ایجاد میگردد.

  ایجاد سیستم بازار کار یکی از اهداف اساسی آسان خدمت میباشد که با تطبیق ان جواز کار اتباع داخلی و خارجی ثبت و توزیع میگرددایجاد چنین سیستم از یک طرف افراد را که در جستجوی وظیفه هستند قادر میسازد تا معلومات خود را در پورتال مشخص"آسان وظیفه" ثبت کنند و از سوی دیگر نهاد های دولتی و خصوصی (کارفرمایان و فراهم کننده گان آموزش) را قادر میسازد تا در سراسر کشور و بیرون از مرز به معلومات نیروی بشری و سایر معلومات بازار کار دسترسی داشته باشند. همچنان، با ایجاد این سیستم تمام ادارات را قادر میسازد تا از مرجع واحد وظایف را به اعلان بگذارند و در بخشهای مشخص لیست افراد شایسته را از طریق پورتال آسان وظیفه بشکل آنلاین دریافت نمایند.


  Apply Now

   برای اطلاعات بیشتر www.asanwazifa.gov.af


 • آسان پاسپورت

  اداره آسان خدمت مراحل پیچیده و زمان‌گیر به دست آوردن پاسپورت را کوتاه و آسان ساخته اند. هموطنان ما حال می‌توانند در مدت زمان بسیار کم پاسپورت خویش را دریافت نمایند.

 • تمدید ویزه

  خدمات اسان ویزه برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در افغانستان را دارندف در نظر گرفته شده است. فورمه درخواست ویزه آنلاین بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات جواز کار برای شهروندان ملی و بین المللی است که تقاضای کار در افغانستان را دارند و نیازمند اجازه کار می باشند. این سرویس آنلاین به تاریخ ۱۵ فبروری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد