یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

  • تکنالوژی معلوماتی

   تکنالوجی معلوماتی و نرم افزارها رول کلیدی را در طرح آسان خدمت بازی مینمایند. خدمات عامۀ مدغم و تا حد امکان الکترونیکی شده، مستلزم زیربنا و چهارچوب حکومتداری الکترونیکی میباشد. علاوه برآن‌، راه اندازی مراکز آسان خدمت اتکاء وسیع بالای نرم افزارهای متعدد را دارد. ارتباطات تکنالوژی معلوماتی راه را برای برقراری روابط بهتر در کار ها، بانکداری خوب و خریداری ها را از طریق آنلاین راحت و مطمین می سازد. حکومتداری الکترونیکی قابلیت رساندن خدمات دولتی را بشکل سریعتر، موثرتر، با اعتماد و اقتصادی را دارد. هدف بخش تکنالوژی معلوماتی اداره آسان خدمت راه حل های تکنالوژیکی پیشرفته، ساده سازی و کوتاه کردن پروسیجر (روند) اداری طولانی در ارگانهای دولتی را مورد بررسی قرار میدهد. بمنظور ارایه خدمات عامه تحت یک سقف، یک سیستم انسجام و جداگانه باید ایجاد و نصب شود. بخش تکنالوژی معلوماتی اداره اسان خدمت عمدتا" بطور تکنالوژی سیستماتیک و امنی، و مدغم نمودند خدمات عامه در افغانستان با درنظر داشت حساسیت های اطلاعاتی به بررسی گرفته و منسجم خواهد نمود که این خود بطور قابل ملاحظه به تمرکز خدمات عامه و در دسترس بودن خدمات عامه برای شهروندان کمک خواهد کرد. این ادغام تکنالوژیکی شامل ابعاد و بخش های خصوصی خدمات عامه نیز می باشد، بطور مثال: ادغام سیستم بانکی با هر سرویس و خدمات دیگری که هزینه خدمات را شامل شود، در مرحله اول بمنظور جلوگیری از هدر رفتن و ضیاً وقت مورد توجه قرار میگیرد. برخی از خدمات دولتی وجود دارد که روند رسمی و کارهای آن کاغذی و قلمی بوده که هنوز دیجیتالی نگردیده است. بخش تکنالوژی معلوماتی اداره آسان خدمت ماموریت دارد تا از روشهای موثر و نوین برای مشاوره به ارگانهای دولتی که می خواهند روند و یا پروسیجر های رسمی کاغذی و قلمی شان را با استفاده از زیربنا های دیجیتالی اجراً نمایند، کمک نماید. در برخی از موارد، در حالیکه سازمانها و ارگانهای دولتی برای عرضه خدمات عامه با چالش های مانند محدود های منابع تخنیکی مواجه می شوند ، اداره آسان خدمت متعهد است تا این ارگانهای دولتی را با منابع تخنیکی بسیار حرفه ای، پیشرفته و اختصاص داده شده سوق دهد. تیم تخنیکی و ICT در شکل ذیل به وضوح نمایش داده شده است.

 • نشرات و روابط عامه

  رابطه با مؤسسات خارجی و داخلی از یک طرف و آگاهی عامه از طرف دیگر بخش مهم کاری آسان خدمت میباشد. چون مکلفیت آسان خدمت در قدم اول آوردن سهولت در عرضۀ خدمات عامه میباشد، بناً فراهم نمودن معلومات برای شهروندان از اقدامات و پیشرفت کار و تغیرات درعرضۀ خدمات عامه، مسؤلیت اساسی این بخش کاری میباشد.

  • تکنالوژی معلوماتی

   ارتباطات و تکنالوژی معلوماتی راه را برای برقراری روابط بهتر در کارها، بانکداری خوب و خریداری های آنلاین راحت و مطمین می سازد. حکومتداری الکترونیکی قابلیت رساندن خدمات دولتی را بشکل سریعتر، موثرتر، اعتمادی و اقتصادی را دارد. مدیریت بخش تکنالوژی معلوماتی اداره اسان خدمت با هدف مفهوم سازی راه حل های تکنالوژیکی پیشرفته، ساداه سازی و کوتاه کردن روند اداری بسیار طولانی در ارگانهای دولتی را مورد بررسی قرار میدهد.

   • ساده سازی و ادغام پروسه ها

    هدف این بخش کاری ساده سازی و تا حد امکان برقی سازی پروسه های مغلق و زمان گیر یک تعداد منتخب خدمات عامه میباشد، تا امکان ادغام آنها در مراکز آسان خدمت فراهم گردد.

    • منابع بشری و ظرفیت سازی

     کامیابی و موفقیت مدل آسان خدمت وابسته به کیفیت کارکنان مدیریتی و کارکنان عملیاتی آن میباشد. هدف این بخش کاری، استخدام و تقویه کارمندان شایسته و با استعداد میباشد. آموزشهای حرفه ای متعدد کارمندان آسان خدمت و کارمندان نهاد های عرضه کنندۀ خدمات عامه در مراکز آسان خدمت، جزء اساسی طرح آسان خدمت میباشد.

     • زیربنا ساختمانی

      برای مرکز اول توزیع خدمات عامه و ادارۀ مرکزی آسان خدمت تعمیر خاص اعمار میگردد که تمام بخشهای عرضه خدمات را اداره و کنترول می کند همچنان این مرکز میتواند بعنوان مادر دیگر نمایندگی های آسان خدمت در سطح ولایات دیگر باشد. طرح تعمیر مطابق به رهنمودهای مشخص و ستندرد های بین المللی ترتیب گردیده است.

      • چارچوب پالیسی و حقوقی و استراتیژیک

       این بخش شامل فعالیتهای چارچوب حقوقی، پالیسی و استراتیژیکی اداره بوده که ادارۀ آسان خدمت را از دید موانع حقوقی در رابطه با عرضۀ خدمات عامه مرفوع نماید. روند ساده سازی پروسه های عرضه خدمات عامه نیاز به نظارت قانونی دارد.

       • تادیات معاشات از طریق مبایل

        تادیات معاشات از طریق مبایل (MSP) یک رول عمده را در تلاش های دولت افغانستان برای الکترونیکی سازی تادیات پولی از طرف دولت به شخص (G2P) و تقویۀ مشارکت مالی بازی میکند. بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جلالتماب رئیس صاحب جمهور مسؤلیت مدیریت MSP را در وزارت کار، و وسعت دادن MSP را در وزارت معارف و وزارت خانه های دیگر به آسان خدمت سپرد.