یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی  ساده سازی و ادغام پروسه ها

  هدف این بخش کاری ساده سازی و تا حد امکان برقی سازی پروسه های مغلق و زمان گیر یک تعداد منتخب خدمات عامه میباشد، تا امکان ادغام آنها در مراکز آسان خدمت فراهم گردد.

  • متخصصین ساده سازی غرض مطالعه پروسه های عرضه خدمات عامه و سیستم نظارتی آسان خدمت آذربایجان و چگونگی تطبیق این روند ازین کشور بازدید نمودند.
  • سند استراتیژی و میتود کاری برای ساده سازی و ادغام پروسه ها در چهارچوب آسان خدمت تهیه گردیده.
  • ایجاد و تامین روابط کاری و تسریح همآهنگی با دوایر مربوطه و ذیدخل دولتی و غیر دولتی.
  • مطالعه 48 پروسه خدمات عامه از هفت نهاد دولتی و ترسیم و جمع بندی در سه لسان دری، پشتو و انگلیسی.
  • ساده سازی پروسه توزیع جواز کار برای اتباع داخلی و جواز کار برای اتباع خارجی در وزارت کار و امور اجتماعی. دیزاین و نظارت ایجاد غرفه های مودرن برای توزیع جواز کار.
  • ساده سازی پروسه توزیع پاسپورت و پروسه تمدید ویزه برای اتباع خارجی
  • طرح و نوسازی عمارت مرکزی توزیع پاسپورت
  • پلان ادغام پروسه های مالیه دهندگان کوچک، مالیه دهندگان متوسط، مالیه دهندگان بزرگ در صالون ها تجارتی واقع چمن حضوری تکمیل گردیده و مراحل تدارکاتی آن جریان دارد.
  فعالیتها تشریحات وضعیت
  مفهوم و درک زیرساخت خدمات آسان خدمت آذربایجان بازدید یک هفته ای از آذربایجان توسط کارشناسان مراحل مختلف اسان خدمت برای مطالعه زیرساخت خدمات آسان خدمت آذربایجانو به همین ترتیب، سیستم نظارت ارائه خدمات نیز مورد بررسی قرار گرفت. تکمیل
  ساده سازی استراتژیها ادغام اسناد استراتیژیک از روند وتطبیق پروسه خدمات عامه درآسان خدمت تکمیل
  گفتگو های هماهنگ با سازمان های مربوط در ساده سازی پروسه ها همکاری نزدیک با IARCSC، HOOAC، بانک جهانی، DI، USAID، برای جلوگیری از تکرار فساد تکمیل
  روند تعدادی ازخدمات عامه مورد 48 بخش و روند خدمات عامه از 8 سازمان دولتی مورد مطالعه تکمیل
  مطالعه و نقشه برداری قرار گرفتند قرار گرفتند، به صورت گرافیکی در BPMN نشان داده شده و در زبانهای پشتو، دری و زبان انگلیسی فهرست شده اند. تکمیل
  ساده سازی انجام شده 4 بخش از خدمات عامه ساده سازی گردیده و در عمل (صدور پاسپورت، اجازه کار برای افغان ها، اجازه کار برای خارجیان، تمدید ویزه برای خارجیان) تکمیل
  ادغام روندهای پرداخت مالیات ادغام اداره مالیات دهندگان کوچک، اداره مالیات دهندگان متوسط، اداره مالیات دهندگان بزرگ در یک مکان در جریان
  تعدادی از خدمات عامه که برای یکپارچه سازی در فازاول فهرست شده اند 23 نوع خدمات عامه که برای ساده سازی و یکپارچگی در فاز اول فهرست شده اند. خدمات طبقه بندی شده اند که برای 9 بخش خدمات عامه در حال انجام است در جریان

 • نشرات و روابط عامه

  رابطه با مؤسسات خارجی و داخلی از یک طرف و آگاهی عامه از طرف دیگر بخش مهم کاری آسان خدمت میباشد. چون مکلفیت آسان خدمت در قدم اول آوردن سهولت در عرضۀ خدمات عامه میباشد، بناً فراهم نمودن معلومات برای شهروندان از اقدامات و پیشرفت کار و تغیرات درعرضۀ خدمات عامه، مسؤلیت اساسی این بخش کاری میباشد.

  • تکنالوژی معلوماتی

   ارتباطات و تکنالوژی معلوماتی راه را برای برقراری روابط بهتر در کارها، بانکداری خوب و خریداری های آنلاین راحت و مطمین می سازد. حکومتداری الکترونیکی قابلیت رساندن خدمات دولتی را بشکل سریعتر، موثرتر، اعتمادی و اقتصادی را دارد. مدیریت بخش تکنالوژی معلوماتی اداره اسان خدمت با هدف مفهوم سازی راه حل های تکنالوژیکی پیشرفته، ساداه سازی و کوتاه کردن روند اداری بسیار طولانی در ارگانهای دولتی را مورد بررسی قرار میدهد.

   • ساده سازی و ادغام پروسه ها

    هدف این بخش کاری ساده سازی و تا حد امکان برقی سازی پروسه های مغلق و زمان گیر یک تعداد منتخب خدمات عامه میباشد، تا امکان ادغام آنها در مراکز آسان خدمت فراهم گردد.

    • منابع بشری و ظرفیت سازی

     کامیابی و موفقیت مدل آسان خدمت وابسته به کیفیت کارکنان مدیریتی و کارکنان عملیاتی آن میباشد. هدف این بخش کاری، استخدام و تقویه کارمندان شایسته و با استعداد میباشد. آموزشهای حرفه ای متعدد کارمندان آسان خدمت و کارمندان نهاد های عرضه کنندۀ خدمات عامه در مراکز آسان خدمت، جزء اساسی طرح آسان خدمت میباشد.

     • زیربنا ساختمانی

      برای مرکز اول توزیع خدمات عامه و ادارۀ مرکزی آسان خدمت تعمیر خاص اعمار میگردد که تمام بخشهای عرضه خدمات را اداره و کنترول می کند همچنان این مرکز میتواند بعنوان مادر دیگر نمایندگی های آسان خدمت در سطح ولایات دیگر باشد. طرح تعمیر مطابق به رهنمودهای مشخص و ستندرد های بین المللی ترتیب گردیده است.

      • چارچوب پالیسی و حقوقی و استراتیژیک

       این بخش شامل فعالیتهای چارچوب حقوقی، پالیسی و استراتیژیکی اداره بوده که ادارۀ آسان خدمت را از دید موانع حقوقی در رابطه با عرضۀ خدمات عامه مرفوع نماید. روند ساده سازی پروسه های عرضه خدمات عامه نیاز به نظارت قانونی دارد.

       • تادیات معاشات از طریق مبایل

        تادیات معاشات از طریق مبایل (MSP) یک رول عمده را در تلاش های دولت افغانستان برای الکترونیکی سازی تادیات پولی از طرف دولت به شخص (G2P) و تقویۀ مشارکت مالی بازی میکند. بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جلالتماب رئیس صاحب جمهور مسؤلیت مدیریت MSP را در وزارت کار، و وسعت دادن MSP را در وزارت معارف و وزارت خانه های دیگر به آسان خدمت سپرد.