یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی


  زیربنا ساختمانی

  برای مرکز اول توزیع خدمات عامه و ادارۀ مرکزی آسان خدمت تعمیر خاص اعمار میگردد که تمام بخشهای عرضه خدمات را اداره و کنترول می کند همچنان این مرکز میتواند بعنوان مادر دیگر نمایندگی های آسان خدمت در سطح ولایات دیگر باشد. طرح تعمیر مطابق به رهنمودهای مشخص و ستندرد های بین المللی ترتیب گردیده است.

  • زیرساخت و زیربنا مخصوص برای تکنالوژی معلوماتی و خدمات ارتباطاتی
  • یک مرکز مجهز داده ها و معلومات
  • نیازهای امنیتی و یک سیستم کمره های مدار بسته
  • فرصت های آموزشی
  • امکانات برای رسیدن به اهداف عامه
  • مرکز رسانه ای و مرکز تماس / شکایت
  • سازگاری با ISO 9001

  ساختمان اداری به طور همزمان با اولین مرکز خدمات طراحی شده است، طراحی و ساخت مرکز خدمات باید شرایط اضافی زیر را انجام دهد:

  • تسهیل تحویل خدمات مختلف دولتی
  • جلوگیری از ازدحام زیاد مردم در صف های طولانی
  • تسهیل راهنمایی آسان شهروندان به خاطر خدمات عامه
  • تسهیل نظارت و جمع آوری داده های آماری و احسایوی
  • تسهیل دسترسی آسان به اطلاعات برای شهروندان
  • تسهیل دسترسی آسان به شهروندان برای صدور درج شکایات
  • تسهیل مراقبت از مادر و کودک
  • تسهیل فضای پارک وسایط نقلیه
  فعالیتها تشریحات وضعیت
  انتقال دانش با متخصصین و انجینیران سفر یک هفته ای انجنیران ساختمانی آسان خدمت به کشورآذربایجان، جهت مطالعه مراکز آسان خدمت آذربایجان و همآهنگی با مهندسین ساختمان ادارۀ مرکزی و نخستین مرکز خدماتی آسان خدمت در آفغانستان. تکمیل
  انتقال زمین برای ساخت و ساز استملاک 5 جریب زمین در ساحه کابل ننداری برای ساخت تعمیر ادارۀ مرکزی و نخستین مرکز خدماتی آسان خدمت. تکمیل
  طراحی ساخت و ساز برای اداره آسان خدمت تکمیل شده و شرکت ساختمانی برای اعمار آن به کار گرفته شده است کار ساختمانی تعمیر اداری و مرکز اول آسان خدمت از طریق ادارۀ تدارکات ملی به داوطلبی گذاشته شده است وعنقریب آغاز خواهد شد. تکمیل
  تمیز کردن سایت و بررسی شرایط زمین دیزاین تعمیر ادارۀ مرکزی و نخستین مرکز خدماتی آسان خدمت باستندرد های معیاری و بهترین شیوه های بین المللی تکمیل گردیده است. تکمیل
  نوسازی و بازسازی در ریاست پاسپورت دیزاین و مراقبت از بازسازی تعمیر مرکزی ریاست پاسپورت. در حال جریان
  نوسازی برای ادغام روند پرداخت مالیات دیزاین و مراقبت از بازسازی صالون تجارتی در ساحه کابل ننداری برای ادغام خدمات پرداخت مالیات. در حال جریان

 • نشرات و روابط عامه

  رابطه با مؤسسات خارجی و داخلی از یک طرف و آگاهی عامه از طرف دیگر بخش مهم کاری آسان خدمت میباشد. چون مکلفیت آسان خدمت در قدم اول آوردن سهولت در عرضۀ خدمات عامه میباشد، بناً فراهم نمودن معلومات برای شهروندان از اقدامات و پیشرفت کار و تغیرات درعرضۀ خدمات عامه، مسؤلیت اساسی این بخش کاری میباشد.

  • تکنالوژی معلوماتی

   ارتباطات و تکنالوژی معلوماتی راه را برای برقراری روابط بهتر در کارها، بانکداری خوب و خریداری های آنلاین راحت و مطمین می سازد. حکومتداری الکترونیکی قابلیت رساندن خدمات دولتی را بشکل سریعتر، موثرتر، اعتمادی و اقتصادی را دارد. مدیریت بخش تکنالوژی معلوماتی اداره اسان خدمت با هدف مفهوم سازی راه حل های تکنالوژیکی پیشرفته، ساداه سازی و کوتاه کردن روند اداری بسیار طولانی در ارگانهای دولتی را مورد بررسی قرار میدهد.

   • ساده سازی و ادغام پروسه ها

    هدف این بخش کاری ساده سازی و تا حد امکان برقی سازی پروسه های مغلق و زمان گیر یک تعداد منتخب خدمات عامه میباشد، تا امکان ادغام آنها در مراکز آسان خدمت فراهم گردد.

    • منابع بشری و ظرفیت سازی

     کامیابی و موفقیت مدل آسان خدمت وابسته به کیفیت کارکنان مدیریتی و کارکنان عملیاتی آن میباشد. هدف این بخش کاری، استخدام و تقویه کارمندان شایسته و با استعداد میباشد. آموزشهای حرفه ای متعدد کارمندان آسان خدمت و کارمندان نهاد های عرضه کنندۀ خدمات عامه در مراکز آسان خدمت، جزء اساسی طرح آسان خدمت میباشد.

     • زیربنا ساختمانی

      برای مرکز اول توزیع خدمات عامه و ادارۀ مرکزی آسان خدمت تعمیر خاص اعمار میگردد که تمام بخشهای عرضه خدمات را اداره و کنترول می کند همچنان این مرکز میتواند بعنوان مادر دیگر نمایندگی های آسان خدمت در سطح ولایات دیگر باشد. طرح تعمیر مطابق به رهنمودهای مشخص و ستندرد های بین المللی ترتیب گردیده است.

      • چارچوب پالیسی و حقوقی و استراتیژیک

       این بخش شامل فعالیتهای چارچوب حقوقی، پالیسی و استراتیژیکی اداره بوده که ادارۀ آسان خدمت را از دید موانع حقوقی در رابطه با عرضۀ خدمات عامه مرفوع نماید. روند ساده سازی پروسه های عرضه خدمات عامه نیاز به نظارت قانونی دارد.

       • تادیات معاشات از طریق مبایل

        تادیات معاشات از طریق مبایل (MSP) یک رول عمده را در تلاش های دولت افغانستان برای الکترونیکی سازی تادیات پولی از طرف دولت به شخص (G2P) و تقویۀ مشارکت مالی بازی میکند. بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جلالتماب رئیس صاحب جمهور مسؤلیت مدیریت MSP را در وزارت کار، و وسعت دادن MSP را در وزارت معارف و وزارت خانه های دیگر به آسان خدمت سپرد.