یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

  چارچوب پالیسی و حقوقی و استراتیژیک

  این بخش شامل فعالیتهای چارچوب حقوقی، پالیسی و استراتیژیکی اداره بوده که ادارۀ آسان خدمت را از دید موانع حقوقی در رابطه با عرضۀ خدمات عامه مرفوع نماید. روند ساده سازی پروسه های عرضه خدمات عامه نیاز به نظارت قانونی دارد. تاسیس بخش اداری اداره آسان خدمت نیاز به پایه های قانونی مناسب و سازگار با قوانین ملی را دارد. معرفی تکنالوژی های جدید و دیجیتالی نمودن پروسه های عامه نیازمند چارچوب قانونی است.

  فعالیتها تشریحات وضعیت
  ارزیابی بر مبنای قانونی آسان خدمت آذربایجان سفریک تن از متخصصین حقوقی آسان خدمت به کشور آذربایجان جهت ارزیابی چارچوب قانونی و روابط قانونی آسان خدمت آذربایجان.. تکمیل
  ترتیب مفهوم آسان خدمت بشکل مسوده اسناد جامع و مفهوم آسان خدمت بشکل مسوده تهیه گردیده است تکمیل
  ترتیب چارچوب قانونی اداره آسان خدمت چارچوب قانونی و اداری اداره آسان خدمت در قالب پیش نویس یک قانون و یا مسوده تحت نظر وزارت عدلیه کشور ترتیب گریده است. بازنگری مسوده
  روند ساده سازی مفاهیم قانونی مفاد قانونی ساده سازی ویا دیجیتلی کردن روند خدمات عامه باید تعیین شود در حال جریان
  ترتیب استراتژی و پالیسی عمومی شناسایی وبشکل مسوده تهیه گردیده است اسناد استراتژی و پالیسی، به عنوان مثال "صلاحیت هیئت اجرایی" و غیره شناسایی شده و در حال آماده سازی بشکل مسوده هستند در حال جریان

 • نشرات و روابط عامه

  رابطه با مؤسسات خارجی و داخلی از یک طرف و آگاهی عامه از طرف دیگر بخش مهم کاری آسان خدمت میباشد. چون مکلفیت آسان خدمت در قدم اول آوردن سهولت در عرضۀ خدمات عامه میباشد، بناً فراهم نمودن معلومات برای شهروندان از اقدامات و پیشرفت کار و تغیرات درعرضۀ خدمات عامه، مسؤلیت اساسی این بخش کاری میباشد.

  • تکنالوژی معلوماتی

   ارتباطات و تکنالوژی معلوماتی راه را برای برقراری روابط بهتر در کارها، بانکداری خوب و خریداری های آنلاین راحت و مطمین می سازد. حکومتداری الکترونیکی قابلیت رساندن خدمات دولتی را بشکل سریعتر، موثرتر، اعتمادی و اقتصادی را دارد. مدیریت بخش تکنالوژی معلوماتی اداره اسان خدمت با هدف مفهوم سازی راه حل های تکنالوژیکی پیشرفته، ساداه سازی و کوتاه کردن روند اداری بسیار طولانی در ارگانهای دولتی را مورد بررسی قرار میدهد.

   • ساده سازی و ادغام پروسه ها

    هدف این بخش کاری ساده سازی و تا حد امکان برقی سازی پروسه های مغلق و زمان گیر یک تعداد منتخب خدمات عامه میباشد، تا امکان ادغام آنها در مراکز آسان خدمت فراهم گردد.

    • منابع بشری و ظرفیت سازی

     کامیابی و موفقیت مدل آسان خدمت وابسته به کیفیت کارکنان مدیریتی و کارکنان عملیاتی آن میباشد. هدف این بخش کاری، استخدام و تقویه کارمندان شایسته و با استعداد میباشد. آموزشهای حرفه ای متعدد کارمندان آسان خدمت و کارمندان نهاد های عرضه کنندۀ خدمات عامه در مراکز آسان خدمت، جزء اساسی طرح آسان خدمت میباشد.

     • زیربنا ساختمانی

      برای مرکز اول توزیع خدمات عامه و ادارۀ مرکزی آسان خدمت تعمیر خاص اعمار میگردد که تمام بخشهای عرضه خدمات را اداره و کنترول می کند همچنان این مرکز میتواند بعنوان مادر دیگر نمایندگی های آسان خدمت در سطح ولایات دیگر باشد. طرح تعمیر مطابق به رهنمودهای مشخص و ستندرد های بین المللی ترتیب گردیده است.

      • چارچوب پالیسی و حقوقی و استراتیژیک

       این بخش شامل فعالیتهای چارچوب حقوقی، پالیسی و استراتیژیکی اداره بوده که ادارۀ آسان خدمت را از دید موانع حقوقی در رابطه با عرضۀ خدمات عامه مرفوع نماید. روند ساده سازی پروسه های عرضه خدمات عامه نیاز به نظارت قانونی دارد.

       • تادیات معاشات از طریق مبایل

        تادیات معاشات از طریق مبایل (MSP) یک رول عمده را در تلاش های دولت افغانستان برای الکترونیکی سازی تادیات پولی از طرف دولت به شخص (G2P) و تقویۀ مشارکت مالی بازی میکند. بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جلالتماب رئیس صاحب جمهور مسؤلیت مدیریت MSP را در وزارت کار، و وسعت دادن MSP را در وزارت معارف و وزارت خانه های دیگر به آسان خدمت سپرد.