یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

  تادیات معاشات از طریق موبایل MSP 

  تادیات معاشات از طریق موبایل

  تادیات معاشات از طریق موبایل (MSP) یک رول عمده را در تلاش های دولت افغانستان برای الکترونیکی سازی تادیات پولی از طرف دولت به شخص (G2P) و تقویۀ مشارکت مالی ایفا میکند. بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین،  طبق فیصله جلسه ششم شورای عالی اقتصادی مورخ اول اسد ۱۳۹۶ و به اساس حکم رییس جمهور ج.ا.ا مسئولیت تطبیق برنامه تادیه معاشات از طریق موبایل به دوش اداره آسان خدمت گذاشته شد که در ماه سنبله ۱۳۹۶ کار پرداخت معاشات کارمندان وزارت وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین بطور دایمی آغاز گردید.

  1- امضا تفاهمنامه میان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و وزارت معارف  زمینه شفافیت در پرداخت معاشات و ارتباط  تکنالوژی را با بخش معارف مهیا خواهد ساخت و از این پس کارمندان معارف قادر به دریافت معاشات شان از طریق موبایل خواهند بود، همچنان عقد قرارداد میان شرکتهای مخابراتی افغان بیسیم و روشن سهولت اخذ معاشات کارمندان معارف را در ولایات کابل، هرات، بلخ، بدخشان، پکتیا، تخار، خوست و لغمان که جمعا" بتعداد  ۱۱۶۰۰۰ کارمند  میرسد  ایجاد خواهد نمود.

  کار ثبت و راجسترنمودن 20800 کارکنان وزارت معارف درسه ولایت ننگرهار،پروان وکندهار به اتمام رسیده و پرداخت معاشات تعداد 4130 کارکنان وزارت معارف درسه ولایت متذکره از ماه سنبله بشکل امتحانی آغاز گردیده است. 

   

  2- پرداخت معاشات از طریق موبایل برای  5855 کارکنان وزارت کار،اموراجتماعی، شهدا ومعلولین درولایات کابل،ننگرهار،کندهار،هرات،بلخ،کندز،پکتیا و بدخشان در ماه میزان آغاز خواهد گردید.

  3- تطبیق برنامه تادیه معاشات از طریق موبایل  برای 26 ولایت باقی مانده با شرکت مخابراتی روشن در آینده نزدیک و  امادگی برای مناقصه کارکنان باقی مانده وزارت معارف به تعداد (120000) کارمند.

   

  پیشرفت ها/ دستاوردها:

  فعالیتها

  تشریحات

  وضعیت

  مدیریت پرداخت معاش کارمندان وزارت کار و امور اجتماعی از طریق موبایل

  مدیریت تادیۀ معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین.

  در حال جریان

  پرداخت معاشات از طریق موبایل به کارمندان وزارت معارف

  آغاز تادیۀ معاشات از طریق موبایل در وزارت معارف، در قدم اول در ولایات ننگرهار، پروان و کندهار.

   

  در حال جریان

  پرداخت معاشات در سطح کشور 

  عقد قرارداد با شرکت های افغان بیسیم و روشن جهت وسعت بخشیدن این برنامه در سطح دیگر ولایات.

  تکمیل

   

    • نشرات و روابط عامه

  رابطه با مؤسسات خارجی و داخلی از یک طرف و آگاهی عامه از طرف دیگر بخش مهم کاری آسان خدمت میباشد. چون مکلفیت آسان خدمت در قدم اول آوردن سهولت در عرضۀ خدمات عامه میباشد، بناً فراهم نمودن معلومات برای شهروندان از اقدامات و پیشرفت کار و تغیرات درعرضۀ خدمات عامه، مسؤلیت اساسی این بخش کاری میباشد.

  • تکنالوژی معلوماتی

   ارتباطات و تکنالوژی معلوماتی راه را برای برقراری روابط بهتر در کارها، بانکداری خوب و خریداری های آنلاین راحت و مطمین می سازد. حکومتداری الکترونیکی قابلیت رساندن خدمات دولتی را بشکل سریعتر، موثرتر، اعتمادی و اقتصادی را دارد. مدیریت بخش تکنالوژی معلوماتی اداره اسان خدمت با هدف مفهوم سازی راه حل های تکنالوژیکی پیشرفته، ساداه سازی و کوتاه کردن روند اداری بسیار طولانی در ارگانهای دولتی را مورد بررسی قرار میدهد.

   • ساده سازی و ادغام پروسه ها

    هدف این بخش کاری ساده سازی و تا حد امکان برقی سازی پروسه های مغلق و زمان گیر یک تعداد منتخب خدمات عامه میباشد، تا امکان ادغام آنها در مراکز آسان خدمت فراهم گردد.

    • منابع بشری و ظرفیت سازی

     کامیابی و موفقیت مدل آسان خدمت وابسته به کیفیت کارکنان مدیریتی و کارکنان عملیاتی آن میباشد. هدف این بخش کاری، استخدام و تقویه کارمندان شایسته و با استعداد میباشد. آموزشهای حرفه ای متعدد کارمندان آسان خدمت و کارمندان نهاد های عرضه کنندۀ خدمات عامه در مراکز آسان خدمت، جزء اساسی طرح آسان خدمت میباشد.

     • زیربنا ساختمانی

      برای مرکز اول توزیع خدمات عامه و ادارۀ مرکزی آسان خدمت تعمیر خاص اعمار میگردد که تمام بخشهای عرضه خدمات را اداره و کنترول می کند همچنان این مرکز میتواند بعنوان مادر دیگر نمایندگی های آسان خدمت در سطح ولایات دیگر باشد. طرح تعمیر مطابق به رهنمودهای مشخص و ستندرد های بین المللی ترتیب گردیده است.

      • چارچوب پالیسی و حقوقی و استراتیژیک

       این بخش شامل فعالیتهای چارچوب حقوقی، پالیسی و استراتیژیکی اداره بوده که ادارۀ آسان خدمت را از دید موانع حقوقی در رابطه با عرضۀ خدمات عامه مرفوع نماید. روند ساده سازی پروسه های عرضه خدمات عامه نیاز به نظارت قانونی دارد.

       • تادیات معاشات از طریق مبایل

        تادیات معاشات از طریق مبایل (MSP) یک رول عمده را در تلاش های دولت افغانستان برای الکترونیکی سازی تادیات پولی از طرف دولت به شخص (G2P) و تقویۀ مشارکت مالی بازی میکند. بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جلالتماب رئیس صاحب جمهور مسؤلیت مدیریت MSP را در وزارت کار، و وسعت دادن MSP را در وزارت معارف و وزارت خانه های دیگر به آسان خدمت سپرد.