یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

فورم نظریات

اوقات کاری

  • شنبه-چهارشنبه 8:00 صبح الی 4:00 شام
  • پنجشنبه:نیم روز :8:00 صبح الی 1:30 شام
  • جمعه : رخصت

معلومات

  • آدرس:چهار راهی صدارت ، تعمیر سابقه وزارت داخله، کابل افغانستان
  • ۰۲۰۲۳۱۴۲۰۷
  • info@asan.gov.af