یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

در باره آسان خدمت

پس منظر

طرح آسان خدمت که یک مرکز واحد برای عرضه خدمات عامه و بر اساس مودل آسان خدمت کشور دوست آذربایجان میباشد گرفته شده است. در تفاهمنامۀ که میان جمهوری اسلامی افغانستان و کشور دوست آذربایجان به امضاء رسید، تذکر داده شده است که دولت آذربایجان در تمامی عرصه ها همکاری تخنیکی خواهد نمود، که شامل دسترسی به نرم افزارها، اسناد پالیسی، استراتیجیکی و حقوقی، همکاری در مورد ساختار اداره و همچنان به دسترس گذاشتن مواد آموزشی و طرح تریننگها. همچنان توافق شده است که کشور آذربایجان در طول دوره توسعه در افغانستان، به کمک امکانات دست داشته خود سطح آموزش حرفه ای را افزایش دهد. ایجاد مرکز آسان خدمت ((One-Stop Shop، که یک نوآوری مؤثر در سیستم ارایه خدمات عامه برای شهروندان افغانستان است، خدمات عامه نهاد های مختلف دولتی و خدمات مربوطه سکتور خصوصی را در موقعیت مرکزی تحت یک سقف به شهروندان به شکل ساده و سریع ارایه میدارد.