یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

خدمات پلان و پیشنهاد شده

وزارت مالیه:

مالیه دهندگان کوچک مالیه دهندگان متوسط
مالیه دهندگان بزرگ نمبر تشخیصیه مالیاتی
بیمه ملی

وزرات تجارت و صنایع:

جواز تجارتی تمدید جواز تجارتی
جواز سرمایه گذاری تمدید جواز سرمایه گذاری
جواز کوپراتیف تمدید جواز کوپراتیف
جواز برای تجارت ادویه جات دعوتنامه جهت ویزه تجارتی

وزارت امور داخله:

تذکره تذکره مثنی
تاییدی تذکره اضافه نمودن تخلص در تذکره
ثبت و راجستر اتباع خارجی در حوزه امنیتی پولیس ثبت اسناد وسایط نقلیه
تمدید ثبت اسناد وسایط نقلیه جواز رانندگی
تمدید جواز رانندگی جواز تکسی و خدمات ترانسپورتی
جواز رانندگی بین المللی خرید و فروش وسایط نقلیه
صدور جرایم جنایی

وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین:

تقاعد برای کارمندان دولتی حقوق مالی شهدای ملکی
حقوق مالی شهدا نظامی حقوق مالی معلولین ملکی
حقوق مالی معلولین نظامی

وزارت عدلیه:

جواز رهنمای معاملات تمدید جواز رهنمای معاملات
لغو جواز رهنمای معاملات تصدیق اسناد حقوقی و اجتماعی

شاروالی کابل:

صفایی ثبت املاک
جواز صنفی

ستره محکمه:

نکاح خط زوجیت خط
وکالت خط قباله جات

وزارت امور خارجه:

تصدیق اسناد بین المللی تصدیق اسناد حقوقی و اجتماعی
تصدیق اسناد تحصیلی داخلی تصدیق ترجمه تذکره