یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

در باره آسان خدمت

دورنما، اهداف و مقاصد آسان خدمت

دورنمای آسان خدمت ایجاد دسترسی آسان برای شهروندان و متشبثین به خدمات عامه مؤثر و شفاف و جلب اعتماد مردم به حکومت است. آسان خدمت میخواهد:

  • ایجاد زمینه خدمات عامه هر چه بیشتر در مرکز واحد
  • ساده سازی پروسه های طولانی، مغلق و زمان گیر
  • تامین شفافیت و حساب دهی با کمک و همکاری کارمندان شایسته و آموزش یافته
  • بهبود ارائه خدمات برای سکتور خصوصی و ایجاد تسهیلات لازم برای سرمایه گذاران
  • زمینه سازی برای خدمات الکترونیکی و حکومتداری الکترونیکی

آسان خدمت برای شهروند و متشبثین چی میآورد

متقاضیانیکه از مرکز آسان خدمت برای اخذ خدمات عامه رجوع می نمایند می توانند پاسپورت، تذکره، نکاح خط و سند تولد، جواز کار برای اتباع داخلی و خارجی و سایر خدمات عامه را با پرداخت هزینه های معینه در زیر یک چتر بدست بیاورند. سطح عرضۀ خدمات بطور مداوم نظارت و ارزیابی می گردد تا معیارها و استندرد های عرضه خدمات باکیفیت حفظ شود. یک مرکز تماس مشتریان برای ایجاد اطلاعات بموقع و در مورد خدمات ارائه شده در مراکز خدمات آسان خدمت ایجاد خواهد شد. تآمین رضایت متقاضی، اعتماد شهروند را بالای دولت افزوده، و از بین بردن خطوط سرخ برای متشبثین و شرکت های سرمایه گذاری را در پی خواهد داشت. پروسه های ساده سازی شده اعتماد و اطمینان سرمایه گذاران را بالای نهاد های دولتی وسعت میبخشد و در اخیر فساد را کاهش داده و قابلیت دولت را برای جمع آوری عایدات بهبود میبخشد.